Kola Saraswathi Vaishnav Senior Secondary School
Affiliated to CBSE

Kho Kho