Kola Saraswathi Vaishnav Senior Secondary School
Affiliated to CBSE

# #
#

Ksv Teachers day 2020

#

Janmashtami celebration 2020